ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ

Tapas
Bebidas

Tapas

Ensaladilla
€3.00
Patatas Bravas
€3.50
Jamon y queso
€4.00

Bebidas

Agua
€1.50
Coca Cola
€2.00
Fanta
€2.00
Restaurante raul
ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಚೆಕ್ out ಟ್